applied security research

Algemene Voorwaarden Attic (NL)

Date: November 2021, Version 2.0

Wij, Zolder BV, bieden via Software-as-a-Service (SaaS) de software Attic® (de Software) aan. Dit betekent dat wij u via het internet toegang bieden tot de Software die door ons is ontwikkeld. Dit zijn de algemene voorwaarden die op het gebruik van de Software van toepassing zijn.

Mocht u vragen hebben over deze algemene voorwaarden of de Software, aarzel dan niet contact met ons op te nemen door te mailen naar [email protected] of te bellen naar 0168799850 .

Ons adres is Postbus 40, 4780 AA in Moerdijk, met KvK-nummer: 75721376.

Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden van toepassing zal zijn. Afwijkende afspraken gelden alleen als deze schriftelijk door ons zijn aanvaard.

 1. Algemeen
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en overeenkomst die wij met u sluiten.
  2. Wij zullen deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden. Zij zijn ook beschikbaar op shop.myattic.app.
  3. Als een deel van deze voorwaarden of de overeenkomst waarop zij van toepassing zijn nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst waarop zij van toepassing zijn. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.
 2. Offertes en aanbiedingen
  1. Al onze aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is afgesproken. Een aanbod in een offerte geldt alleen voor de specifieke onderliggende opdracht (en niet voor eventuele toekomstige orders).
  2. Wij mogen ervan uitgaan dat de gegevens die u aan ons verstrekt kloppen. Wij zullen onze offerte op deze informatie baseren.
 3. Prijs
  1. De prijs is exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.
  2. Wij mogen onze prijzen en tarieven altijd aanpassen. De prijswijziging zal 1 maand na de aankondiging daarvan, ingaan.
  3. Als u niet akkoord gaat met de prijswijziging, kunt u binnen 14 de overeenkomst met ons opzeggen. De overeenkomst eindigt dan op de datum dat de prijswijziging ingaat.
 4. Betaling en incassokosten
  1. Wij zullen maandelijks of jaarlijks op afloopdatum van de dienst het bedrag voor het gebruik van de Software in de volgende periode per automatische incasso van uw rekening afschrijven.
  2. Als u niet op tijd aan uw betalingsverplichting voldoet, dan bent u automatisch in verzuim. In dat geval zal de dienstverlening direct worden stopgezet, totdat betaling alsnog heeft plaatsgevonden.
 5. Gebruik van Attic®
  1. Als u gebruik wilt maken van onze Software, moet u zich registreren op onze website.
  2. U kunt vervolgens zelf persoonlijke accounts aanmaken voor natuurlijke personen, afhankelijk van de ruimte die uw abonnementsvorm biedt. U bent verantwoordelijk voor het gebruik van de Software door de natuurlijke personen waarvoor u een persoonlijk account heeft aangemaakt.
  3. Alle personen met een persoonlijk account moeten hun accountgegevens en wachtwoord strikt geheimhouden. U bent aansprakelijk voor alle handelingen die worden gedaan nadat is ingelogd met de accountgegevens en het wachtwoord, dit geldt ook voor alle door u aangemaakte persoonlijke accounts. U bent niet aansprakelijk voor deze handelingen als u bij ons heeft gemeld dat een ander het wachtwoord van een persoonlijk account kent.
  4. U bent zelf verantwoordelijk voor de technische werking en onderhoud van uw internetverbinding, interne netwerk en alle overige IT-systemen die nodig zijn voor het gebruik van de Software.
  5. Wij hebben het recht een persoonlijk account te blokkeren. Dit doen wij als wij het redelijke vermoeden hebben dat met een of meer persoonlijke accounts in strijd wordt gehandeld met de wet of deze overeenkomst. Daarnaast houden wij het recht om andere consequenties aan dit gebruik te verbinden.
 6. Gebruik van Delegate Admin rechten in Microsoft cloud
  1. In het koppelingsproces tussen de Software en uw Microsoft cloud omgeving (tenant), wordt de Zolder.MS tenant geregistreerd als Cloud Solution Provider van uw tenant.
  2. Als onderdeel hiervan worden Delegate Admin rechten verstrekt aan de Zolder.MS tenant in uw tenant.
  3. De Delegate Admin rechten worden alleen gebruikt om specifieke wijzigingen aan te brengen in uw tenant na uw expliciete toestemming.
  4. Zolder BV zal geen wijzigingen aanbrengen met behulp van de Delegate Admin rechten zonder uw expliciete toestemming per handeling.
  5. Alle handelingen door Zolder BV in uw tenant worden gelogd.
  6. De nodige beveiligingsmaatregelen zijn getroffen om onze toegang tot uw tenant in hoge mate te beschermen, waarmee Zolder BV voldoet aan de security eisen die Microsoft stelt aan partners in het Secure Application Model.
 7. Beschikbaarheid en onderhoud van Attic®
  1. Wij zullen ervoor zorgen dat u de Software kunt gebruiken gedurende de tijd dat wij een contract met u hebben. Wij zullen ons inspannen om de Software 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar te maken. Wij zijn verantwoordelijk voor de werking en het onderhoud van de Software.
  2. Wij kunnen de software (gedeeltelijk) buiten werking stellen voor onderhoud. U ontvangt drie werkdagen voor het geplande onderhoud, een kennisgeving van ons. Alleen bij noodgevallen zullen wij u geen kennisgeving sturen.
  3. Wij houden het recht de Software te wijzigen en bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de Software te wijzigen, te verwijderen of toe te voegen.
  4. Wij garanderen niet dat de Software foutloos is. Breng ons gelijk op de hoogte als de Software een storing heeft, zoals een foutmelding of het uitvallen van een functionaliteit van de Software. U kunt dit doen door te bellen met 0168799850, te e-mailen naar [email protected] of door Via Attic Helpcenter. Wij zullen vervolgens ons best doen de storing zo snel mogelijk op te lossen.
 8. Overmacht
  1. Wij zijn niet aansprakelijk als wij de overeenkomst met u niet kunnen nakomen door overmacht. Dit geldt ook als u de overeenkomst door overmacht niet kunt nakomen. Als de overmacht langer duurt dan twee maanden, kan deze overeenkomst schriftelijk worden opgezegd. In dat geval bestaat er geen recht op schadevergoeding. Wij zullen u een factuur sturen over de (nog niet betaalde) periode dat u de Software heeft gebruikt.
 9. Intellectuele eigendomsrechten
  1. Wij (of onze licentiegevers of toeleveranciers) zijn exclusief eigenaar van alle bestaande en toekomstige intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, merkrechten, modelrechten, octrooirechten, broncode en know-how, die rusten op of voortvloeien uit de Software.
  2. U krijgt alleen het recht de Software te gebruiken. U kunt geen aanspraak maken op de in lid 1 genoemde intellectuele eigendomsrechten. Het recht tot gebruik van de Software is niet exclusief en het is niet toegestaan het recht tot gebruik van de Software over te dragen of in licentie te geven.
 10. Geheimhouding
  1. Wij zijn verplicht al uw vertrouwelijke informatie geheim te houden. Onder ‘vertrouwelijke informatie’ verstaan wij alle informatie waarvan u heeft aangegeven dat deze vertrouwelijk is of waarvan het uit de aard van de informatie voortvloeit. Het volgende is in ieder geval vertrouwelijke informatie:
   • informatie die in verband staat met onderzoek en ontwikkeling, bedrijfsgeheimen of bedrijfsinformatie;
   • persoonsgegevens zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 11. Aansprakelijkheid
  1. U vrijwaart ons voor alle aanspraken van anderen vanwege de data die u met behulp van de Software heeft opgeslagen, verzameld of verwerkt. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de data die u binnen de Software heeft opgeslagen, verzameld of verwerkt.
  2. Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die is ontstaan door ondeskundig gebruik van de Software.
  3. Wij zijn alleen aansprakelijk voor uw directe schade, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van ons.
  4. Onze aansprakelijkheid is steeds beperkt tot maximaal het voor de betreffende dienst verschuldigde bedrag, of het bedrag dat onze verzekeraar in dat geval uitkeert.
  5. Wij verplichten ons zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van de van u afkomstige data. Wij zijn niet aansprakelijk voor de beschadiging of het verliezen van de bij ons of bij derden opgeslagen data.
  6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan onze zijde.
 12. Slotbepalingen
  1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Zolder BV gevestigd is.
  2. Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. In afwijking hiervan is Zolder BV steeds gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een moeder-, dochter- of zustermaatschappij.
Blogs

Detecting MFASweep using Azure Sentinel

Zolder B.V. - 01 nov 2021
Many companies are using cloud services such as Microsoft 365 for email, file sharing and communicating. If an attacker gains access to valid credentials that allows them to authenticate to the account, all information within the account is usually instantly accessible. Therefor, implementing multi factor authentication is one of the most important steps while securing […] Lees verder

Public SharePoint sites - the new open shares

Wesley Neelen - 16 sep 2021
During one of our engagements we were investigating a Microsoft 365 environment. My colleague Rik discovered that many SharePoint sites were publicly available within the organization. We were surprised by the amount sites that were wide open this way. A lot of sensitive information was located on those sites, for example PII-information and passwords for […] Lees verder

Decrypt passwords from Xerox Workcentre config backups

Rik van Duijn - 29 aug 2021
During a recent engagement we encountered Xerox WorkCentre printers using default credentials (admin:1111). Usually it’s just another finding, but this time we noticed the printer had SMB and e-mail credentials configured. For LDAP we usually point the printer to our own IP and get access to the plaintext creds that way. But in the case […] Lees verder

Office 365 audit logging

Rik van Duijn - 19 aug 2021
It’s important to enable audit logging for o365 even if you are not monitoring them actively. Atleast if you get hacked there’s logging to investigate :). The audit log is not always enabled by default, it seems to rely on license levels. However there are some important things to take into consideration. You can enable […] Lees verder

Ransomware, nationale crisis?

Erik Remmelzwaal - 04 aug 2021
Als er 1 digitale dreiging is die veel in het nieuws komt, dan is het ransomware. Er wordt zelfs gesproken van een nationale crisis. Lees verder

Mijlpalen en hoe het gaat

Zolder B.V. - 02 jul 2021
Vandaag gebeurden er op Zolder toch een paar dingen die blogwaardig zijn. Dus prima aanleiding om nog maar eens de laptop open te klappen en te vertellen hoe het gaat. Nieuwe collega’s Het is 1 juli 2021 en we zijn ruim een jaartje onderweg als Zolder. De belangrijkste stap die we vandaag zetten, is dat […] Lees verder

Zolder wordt hoofdsponsor HCZ

Zolder B.V. - 01 jul 2021
Vandaag is bekend geworden dat Zolder de nieuwe hoofdsponsor is van HCZ – Hockeyclub Zevenbergen. De komende drie seizoenen zal het logo van Zolder daarom voorop de shirts van alle HCZ leden prijken. We zijn heel erg trots op deze nieuwe stap voor ons jonge bedrijf, en hopen zo de relatie met onze regio te […] Lees verder

Breda Robotics

Erik Remmelzwaal - 10 mei 2021
Zolder BV is toegetreden tot het netwerk van Breda Robotics. Deze vereniging brengt organisaties bij elkaar die actief zijn rondom robotisering in de regio West-Brabant. Voor Zolder geeft Breda Robotics de mogelijkheid om samen te werken met de robotiseringsindustrie. Te begrijpen hoe die sector precies werk en op welke vlakken cybersecurity kennis kan worden ingezet […] Lees verder

27% .nl domeinen slecht beschermd tegen spoofing

Erik Remmelzwaal - 29 apr 2021
TLDR: We scanden de DNS records van 1,6 miljoen .nl domeinen en vonden uit: 9% is rechtstreeks gekoppeld aan Microsoft 365, daarmee is Microsoft veruit de grootste Google is nr2 en heeft 4% van de domeinen aan zich verbonden, nagenoeg gelijk aan een aantal andere spelers. Van alle mail-enabled domeinen heeft 27% geen SPF record […] Lees verder

Zolder biedt MKB betaalbare en eenvoudige security-app

Zolder B.V. - 12 apr 2021
“Attic voorkomt dat security een luchtbel wordt” Security is bij mkb-bedrijven vaak het ondergeschoven kindje. Ze hebben er de mensen en het budget niet voor. Dat maakt deze doelgroep een aantrekkelijk doelwit voor cybercriminelen. Voor de vier doorgewinterde cybersecurity-experts van start-up Zolder reden om Attic te introduceren. Deze eenvoudige, goedkope en toekomstbestendige app maakt mkb’ers […] Lees verder

Nieuwe Themesong voor Zoldersessions

Erik Remmelzwaal - 13 mrt 2021
Ik vond het tijd worden voor een nieuw liedje voor onze Zoldersessions. Tot nu toe hadden we er een rechtenvrij liedje onder staan, namelijk EVA_失望した, maar wilden toch iets meer 'eigens'. Daar schakelden we Bjørgen van Essen voor in met dit eindresultaat. Dit is hoe dat tot stand kwam. Lees verder

Zolder.App Open Beta

Zolder B.V. - 02 feb 2021
We launched the final beta release to the Google and Apple appstores. Any business running on Microsoft 365 is more than welcome to join. As a beta-tester you will receive a free subscription to the Zolder.App Premium Plan for the remainder of the beta phase, which is scheduled to run through April 30th 2021. Zolder.App […] Lees verder

GGD data is topje van ijsberg

Erik Remmelzwaal - 26 jan 2021
Maandag kwam RTL Nieuws, na onderzoek van Daniël Verlaan, naar buiten met het nieuws dat gestolen data van de GGD online wordt verhandeld door criminelen. Het gaat om data die onderdeel uitmaakt van het bron- en contactonderzoek dat de GGD uitvoert als onderdeel van de bestrijding van Corona/COVID-19. De data bevat gevoelige persoonsgegevens en criminelen […] Lees verder

#CES2021 - We Are Ready!

Erik Remmelzwaal - 06 jan 2021
We are very excited to be part of the #CES2021NL mission! Meet us at CES (Januari 11-14) in our online booth 10609 and see how we solve global challenges with NLTech. Erik Remmelzwaal, Co-Founder & CEO Yes I indeed think we are ready for CES. At this virtual event we will showcase Zolder.App. I am […] Lees verder

Zolder.App Blog 3 - Feedback

Erik Remmelzwaal - 27 nov 2020
Bij het ontwikkelen van een nieuwe dienst, zeker als dit Software-as-a-Service betreft, is feedback vanuit (potentiële) afnemers cruciaal. In het geval van Zolder.App is de doelgroep het MKB. We zijn al gelijk na lancering van het merk Zolder gestart met het vinden van MKB-ers die als tester wilden helpen. Oproep 19-apr-2020 Dit leidde tot best […] Lees verder

Azure App Consent Policies

Rik van Duijn - 11 nov 2020
OAuth consent phishing has been on the rise for a while now. Unsurprisingly, Microsoft has gradually introduced measures to protect from this type of attack. Latest: Risk-Based Step-Up Consent. Lees verder

Honeytokens using Azure Keyvaults

Rik van Duijn - 15 okt 2020
In 2017 Wesley and I gave a presentation at SHA2017 about honey/pot/tokens. We actually planned on building a fully fledged platform. But never came further then the POC phase of that project. This week we got a product demo from the guys at Thinkst, i’ve always loved this way of thinking: let the attacker come […] Lees verder

Zolder.App Blog 2 - Probleem & Oplossing

Zolder B.V. - 08 okt 2020
Het is best een goed idee om voordat je begint met het bouwen van een product of dienst, te weten welk probleem je ermee gaat oplossen. Voor Zolder.App: we lossen het probleem dat MKB-ers slecht beveiligd zijn op door enterprise-niveau security voor hen toegankelijk te maken. In feite zijn er een aantal problemen die we […] Lees verder

Risk of exposed home automation services

Wesley Neelen - 24 sep 2020
At home, I am automating many things for fun. Currently I am using Home Assistant, an incredibly powerful piece of software for automating your home. Regularly I am combining the home automation experiences with security. Home automation is often related to physical things such as changing lights, moving curtains, opening door locks or turning the […] Lees verder

Zoldersessions Studio Setup

Zolder B.V. - 27 aug 2020
Here is the kitlist which we end up with to record our Zoldersessions 🙂 Audio Input 4x Rode Procaster microphone 4x Triton Audio FetHead Microphone PreAmp 4x YellowTec m!ka Mic Boom Focusrite Scarlett 18i8 3rd gen Audio Output 4x Shure SRH840 Headphone ART HeadAmp 4 headphone amplifier Video Input 2x Sony Handycam main cameras Logitech […] Lees verder