applied security research

Verwerkersovereenkomst Attic® (NL)

Datum: augustus 2020, versie 1.0

Contractpartijen:

1. Verwerker te weten Zolder BV, statutair gevestigd te Noordhoek,

hierna te noemen: ‘Verwerker’,

en

2. Afnemer van Attic diensten, die instemt met deze voorwaarden,

hierna te noemen: ‘Verwerkingsverantwoordelijke’,

gezamenlijk aan te duiden als: ‘Partijen’;

Overwegende dat:

Partijen hebben een Overeenkomst met betrekking tot Attic® diensten gesloten. Ter uitvoering van deze Overeenkomst worden Persoonsgegevens verwerkt.

Verwerkingsverantwoordelijke hecht grote waarde aan het beschermen van deze Persoonsgegevens. Om die reden leggen Partijen afspraken vast in deze Verwerkersovereenkomst en de daarbij behorende bijlagen, te weten:

1. overzicht met verwerkingen van Persoonsgegevens en verwerkingsdoelen

2. overzicht met beveiligingsmaatregelen

1. Definities

De hierna en hiervoor gebruikte begrippen volgen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming en hebben de volgende betekenis:

1.1 Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘de Betrokkene’); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

1.2Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens of een geheel van Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

1.3 Verwerkingsverantwoordelijke: een natuurlijk persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt; wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen (‘Verwerkingsverantwoordelijke’).

1.4Verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens verwerkt (‘Verwerker’).

1.5 Betrokkene: geïdentificeerde of identificeerbaar natuurlijk persoon op wie de verwerkte Persoonsgegevens betrekking hebben.

1.6 Verwerkersovereenkomst: deze Overeenkomst inclusief de bijlagen (‘Verwerkersovereenkomst’).

1.7 Overeenkomst: de hoofdovereenkomst waar deze Verwerkersovereenkomst uit voortvloeit.

1.8 Inbreuk in verband met Persoonsgegevens: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens (‘Datalek’).

1.9 Gegevensbeschermingseffectbeoordeling/ Data Protection Impact Assessment (DPIA): het uitvoeren van een beoordeling, voorafgaand aan het uitvoeren van de verwerking, van het effect van de beoogde verwerkingsactiviteiten op de bescherming van de persoonsgegevens.

1.10 Toezichthoudende autoriteit: een onafhankelijke overheidsinstantie verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de wet in verband met de verwerking van Persoonsgegevens. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

2. Totstandkoming, duur en beëindiging van deze Verwerkersovereenkomst

2.1 Deze Verwerkersovereenkomst treedt in werking op de datum waarop Verwerker de aangeschafte dienstverlening activeert in Attic.

2.2 Deze Verwerkersovereenkomst is onderdeel van de Overeenkomst en zal gelden voor zolang de Overeenkomst duurt.

2.3 Indien de Overeenkomst eindigt, eindigt deze Verwerkersovereenkomst automatisch; de Verwerkersovereenkomst kan niet apart worden opgezegd.

2.4 Na beëindiging van dezeVerwerkersovereenkomst zullen de lopende verplichtingen voor Verwerker, zoals het melden van Datalekken waarbij Persoonsgegevens van Verwerkingsverantwoordelijke betrokken zijn en de plicht tot geheimhouding blijven voortduren.

3. Verwerken Persoonsgegevens

3.1 Verwerker verwerkt alleen Persoonsgegevens in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker heeft geen zeggenschap over de Persoonsgegevens. Verwerker volgt instructies van Verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de verwerking op en mag de Persoonsgegevens niet op een andere manier verwerken, tenzij Verwerkingsverantwoordelijke Verwerker daar van tevoren toestemming of opdracht voor geeft.

3.2 In Bijlage 1 wordt opgenomen welke Persoonsgegevens Verwerker precies zal verwerken en voor welke verwerkingsdoelen.

3.3 Verwerker houdt zich aan de wet en verwerkt de gegevens op een behoorlijke, zorgvuldige en transparante wijze.

3.4 Verwerker mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verwerkingsverantwoordelijke geen  andere organisaties of derde partijen als subverwerker inschakelen bij het verwerken van de Persoonsgegevens.

3.5 Wanneer Verwerker met toestemming van Verwerkingsverantwoordelijke andere organisaties inschakelt, moeten zij minimaal voldoen aan de eisen die zijn opgenomen in deze Verwerkersovereenkomst.

3.6 Wanneer Verwerkingsverantwoordelijke een verzoek van een Betrokkene ontvangt ten aanzien van het uitoefenen van zijn of haar rechten, dan werkt Verwerker daar binnen een termijn van 14 dagen aan mee. Deze rechten bestaan uit een verzoek om inzage, verbetering, aanvulling verwijdering of afscherming, bezwaar maken tegen de verwerking van de Persoonsgegevens en een verzoek tot overdraagbaarheid van de eigen Persoonsgegevens.

3.7 Rekening houdend met de aard van de verwerking en de ter beschikking staande informatie, verstrekt de Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke de benodigde informatie in het kader van het kunnen uitvoeren van een Gegevensbeschermingseffectbeoordeling/DPIA door de Verwerkingsverantwoordelijke.

4. Beveiligen Persoonsgegevens

4.1 Verwerker zorgt ervoor dat de Persoonsgegevens voldoende worden beveiligd. Om verlies en onrechtmatige verwerkingen te voorkomen neemt Verwerker passende technische en organisatorische maatregelen.

4.2 Deze maatregelen zijn afgestemd op het risico van de Verwerking. Een overzicht van deze maatregelen en het beleid daaromtrent wordt opgenomen in Bijlage 2.

4.3 Ter controle van de genomen beveiligingsmaatregelen zal Verwerker aan Verwerkingsverantwoordelijke ieder jaar een rapportage sturen waarin de genomen beveiligingsmaatregelen staan en de eventuele aandachts- en/of verbeterpunten. Hiervoor brengt Verwerker geen kosten in rekening aan Verwerkingsverantwoordelijke.

4.4 Verwerkingsverantwoordelijke mag een audit laten uitvoeren om te bepalen of het verwerken van de Persoonsgegevens aan de wet en de afspraken uit deze Verwerkersovereenkomst voldoet. Verwerker verleent hierbij zijn medewerking. Waaronder het toegang verlenen tot gebouwen en databases en het ter beschikking stellen van alle relevante informatie.

4.5 De kosten voor de uitvoering van deze audit zullen voor rekening van Verwerker komen wanneer blijkt dat Verwerker zich niet aan de verplichtingen in deze Verwerkersovereenkomst houdt.

4.6 De controle op de algehele verwerking van Persoonsgegevens door Verwerker kan, naast de auditmogelijkheid, ook geschieden via zelfevaluatie door Verwerker. Verwerker zal hierbij aan Verwerkingsverantwoordelijke een rapport verstrekken waarin Verwerker aantoont dat hij voldoet aan de wet en de afspraken uit deze Verwerkersovereenkomst. Deze rapportage dient te worden ondertekend door een directielid binnen de organisatie van Verwerker.

4.7 Wanneer Partijen vinden dat een wijziging in de te nemen beveiligingsmaatregelen noodzakelijk is, treden Partijen in overleg over de wijziging daarvan. De kosten gemoeid met het wijzigen van de beveiligingsmaatregelen komen voor rekening van degene die de kosten maakt.

5. Exporteren Persoonsgegevens

5.1 Wanneer Verantwoordelijke en systeem van een leverancier buiten de Europese Economische Ruimte (EER) gebruikt kunnen om die reden Persoonsgegevens naar de leverancier buiten de EER doorgegeven worden.

5.2 Verwerker informeert de Verantwoordelijke indien voor de dienstverlening gebruik gemaakt wordt van applicaties van leveranciers buiten de EER.

6. Geheimhouding

6.1 Verwerker zal de verstrekte Persoonsgegevens geheimhouden, tenzij dit op basis van een wettelijke verplichting niet kan.

6.2 Verwerker zorgt dat zijn/haar personeel en ingeschakelde hulppersonen zich aan deze geheimhouding houden, door een geheimhoudingsplicht in de (arbeids-)contracten op te nemen.

7. Datalekken

7.1 In geval van een ontdekking van een mogelijk Datalek zal Verwerker Verwerkingsverantwoordelijke hierover informeren binnen een termijn van 24 uur, zodat Verwerkingsverantwoordelijke indien nodig een melding van het Datalek bij de Toezichthouder kan doen.

7.2 Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen rondom het Datalek, ook zal Verwerker de getroffen maatregelen om het Datalek te beperken en te beëindigen en een soortgelijk incident in de toekomst te kunnen voorkomen, overleggen aan Verwerkingsverantwoordelijke.

7.3 Verwerker mag geen melding van een Datalek aan de Toezichthouder doen, wanneer bij het datalek Persoonsgegevens van Verwerkingsverantwoordelijke betrokken zijn. Ook mag Verwerker de Betrokkenen niet informeren over het Datalek. Deze verantwoordelijkheid ligt bij Verwerkingsverantwoordelijke.

7.4 Eventuele kosten die gemaakt worden om het Datalek op te lossen en in de toekomst te kunnen voorkomen, komen voor rekening van degene die de kosten maakt.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Als Verwerker de verplichtingen uit deze Verwerkersovereenkomst niet nakomt, kan Verwerkingsverantwoordelijke Verwerker daarvoor aansprakelijk stellen.

8.2 Verwerker is aansprakelijk voor alle schade die Verwerkingsverantwoordelijke lijdt door het niet nakomen van de wet en de bepalingen uit deze Verwerkersovereenkomst, voor zover dit is ontstaan door de werkzaamheden van Verwerker.

8.3 Verwerker is aansprakelijk voor de aan Verwerkingsverantwoordelijke opgelegde bestuurlijke boete door de Toezichthouder als de schade het gevolg is van het onrechtmatig of nalatig handelen van Verwerker.

8.4 Verwerkingsverantwoordelijke is niet aansprakelijk voor aanspraken van Betrokkene of andere personen en organisaties waar Verwerker de samenwerking mee is aangegaan of waarvan Verwerker Persoonsgegevens verwerkt, als dit het gevolg is van het onrechtmatig of nalatig handelen van Verwerker.

9. Teruggave Persoonsgegevens en bewaartermijn

9.1 Na het beëindigen van deze Verwerkersovereenkomst geeft Verwerker de Persoonsgegevens terug aan Verwerkingsverantwoordelijke.

9.2 De overgebleven Persoonsgegevens zal Verwerker vernietigen na verstrijken van de wettelijke bewaartermijn en/of op verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan Persoonsgegevens die om belastingtechnische redenen bewaard moeten blijven.

9.3 Verwerker zal na de teruggave en/of vernietiging van de Persoonsgegevens schriftelijk aan Verwerkingsverantwoordelijke verklaren niet langer in het bezit te zijn van de Persoonsgegevens.

10. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

10.1 De Verwerkersovereenkomst en de uitvoering daarvan worden beheerst door het Nederlands recht.

10.2 Eventuele geschillen die tussen Partijen ontstaan, verband houdende met deze Verwerkersovereenkomst, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter voor het arrondissement waarin de Verwerkingsverantwoordelijke gevestigd is.

Bijlage 1: Overzicht met verwerkingen van Persoonsgegevens en verwerkingsdoelen

Het onderstaande schema zal ingevuld moeten worden elke keer dat een Verwerkersovereenkomst wordt gesloten. Het geeft een volledig overzicht van de Persoonsgegevens die verwerkt zullen worden. Dit maakt het makkelijker om aan te kunnen tonen waar, door wie en voor welk doel de Persoonsgegevens worden verwerkt. 

Beschrijving verwerkingsactiviteiten door Verwerker:Financiele administratie
Verwerkingsdoelen:Registreren abonnementregistraties en betalingen voor Attic diensten
Verwerkingsverantwoordelijke:Klant
Verwerker:Zolder B.V.
Sub-Verwerkers:Chargebee en Stripe
Verwerkte Persoonsgegevens:E-mailadressen, Gebruikersnamen, Voornaam & Achternaam, Bedrijfsnaam, Telefoonnr
Locatie verwerkingen:Polen
Bewaartermijn:3 maanden
Beschrijving verwerkingsactiviteiten door Verwerker:Support via Ticketing
Verwerkingsdoelen:Interactie met klant in oplossen incidenten, problemen en opvolgen van adviezen.
Verwerkingsverantwoordelijke:Klant
Verwerker:Zolder B.V.
Sub-Verwerkers:Zendesk
Verwerkte Persoonsgegevens:E-mailadressen, Gebruikersnamen, Voornaam & Achternaam
Locatie verwerkingen:USA
Bewaartermijn:3 maanden
Beschrijving verwerkingsactiviteiten door Verwerker:Controleren en monitoren klantomgeving bij Microsoft365
Verwerkingsdoelen:Opsporen kwetsbaarheden en verdracht gedrag
Verwerkingsverantwoordelijke:Klant
Verwerker:Zolder B.V.
Sub-Verwerkers:nvt
Verwerkte Persoonsgegevens:E-mailadressen, Gebruikersnamen, Voornaam & Achternaam
Locatie verwerkingen:Nederland, Duitsland en Finland
Bewaartermijn:3 maanden

Bijlage 2: Overzicht met beveiligingsmaatregelen

Technische beveiligingsmaatregelen 

☐ Up-to-date virusscanner op elke laptop en pc 

☐ Accurate beveiliging medewerkerstelefoon 

☐ Bitlocker toegangsmechanisme 

☐ Unieke inlogcode en wachtwoord (regelmatig aanpassen) 

☐ Tweestapsverificatie 

☐ Netwerksegmentatie

☐ Roll-based Access Control

☐ Versleutelde e-mail 

☐ Geen onbeveiligde externe harde schijven 

☐ Geen onbeveiligde back-ups maken 

Organisatorische beveiligingsmaatregelen 

☐ Clean desk policy 

☐ Laptop niet onbemand achterlaten 

☐ Laptop nooit achterlaten in de auto 

☐ Oude documenten op juiste manier vernietigen 

☐ Zorgvuldig gebruik van USB-sticks 

Blogs

Detecting MFASweep using Azure Sentinel

Zolder B.V. - 01 nov 2021
Many companies are using cloud services such as Microsoft 365 for email, file sharing and communicating. If an attacker gains access to valid credentials that allows them to authenticate to the account, all information within the account is usually instantly accessible. Therefor, implementing multi factor authentication is one of the most important steps while securing […] Lees verder

Public SharePoint sites - the new open shares

Wesley Neelen - 16 sep 2021
During one of our engagements we were investigating a Microsoft 365 environment. My colleague Rik discovered that many SharePoint sites were publicly available within the organization. We were surprised by the amount sites that were wide open this way. A lot of sensitive information was located on those sites, for example PII-information and passwords for […] Lees verder

Decrypt passwords from Xerox Workcentre config backups

Rik van Duijn - 29 aug 2021
During a recent engagement we encountered Xerox WorkCentre printers using default credentials (admin:1111). Usually it’s just another finding, but this time we noticed the printer had SMB and e-mail credentials configured. For LDAP we usually point the printer to our own IP and get access to the plaintext creds that way. But in the case […] Lees verder

Office 365 audit logging

Rik van Duijn - 19 aug 2021
It’s important to enable audit logging for o365 even if you are not monitoring them actively. Atleast if you get hacked there’s logging to investigate :). The audit log is not always enabled by default, it seems to rely on license levels. However there are some important things to take into consideration. You can enable […] Lees verder

Ransomware, nationale crisis?

Erik Remmelzwaal - 04 aug 2021
Als er 1 digitale dreiging is die veel in het nieuws komt, dan is het ransomware. Er wordt zelfs gesproken van een nationale crisis. Lees verder

Mijlpalen en hoe het gaat

Zolder B.V. - 02 jul 2021
Vandaag gebeurden er op Zolder toch een paar dingen die blogwaardig zijn. Dus prima aanleiding om nog maar eens de laptop open te klappen en te vertellen hoe het gaat. Nieuwe collega’s Het is 1 juli 2021 en we zijn ruim een jaartje onderweg als Zolder. De belangrijkste stap die we vandaag zetten, is dat […] Lees verder

Zolder wordt hoofdsponsor HCZ

Zolder B.V. - 01 jul 2021
Vandaag is bekend geworden dat Zolder de nieuwe hoofdsponsor is van HCZ – Hockeyclub Zevenbergen. De komende drie seizoenen zal het logo van Zolder daarom voorop de shirts van alle HCZ leden prijken. We zijn heel erg trots op deze nieuwe stap voor ons jonge bedrijf, en hopen zo de relatie met onze regio te […] Lees verder

Breda Robotics

Erik Remmelzwaal - 10 mei 2021
Zolder BV is toegetreden tot het netwerk van Breda Robotics. Deze vereniging brengt organisaties bij elkaar die actief zijn rondom robotisering in de regio West-Brabant. Voor Zolder geeft Breda Robotics de mogelijkheid om samen te werken met de robotiseringsindustrie. Te begrijpen hoe die sector precies werk en op welke vlakken cybersecurity kennis kan worden ingezet […] Lees verder

27% .nl domeinen slecht beschermd tegen spoofing

Erik Remmelzwaal - 29 apr 2021
TLDR: We scanden de DNS records van 1,6 miljoen .nl domeinen en vonden uit: 9% is rechtstreeks gekoppeld aan Microsoft 365, daarmee is Microsoft veruit de grootste Google is nr2 en heeft 4% van de domeinen aan zich verbonden, nagenoeg gelijk aan een aantal andere spelers. Van alle mail-enabled domeinen heeft 27% geen SPF record […] Lees verder

Zolder biedt MKB betaalbare en eenvoudige security-app

Zolder B.V. - 12 apr 2021
“Attic voorkomt dat security een luchtbel wordt” Security is bij mkb-bedrijven vaak het ondergeschoven kindje. Ze hebben er de mensen en het budget niet voor. Dat maakt deze doelgroep een aantrekkelijk doelwit voor cybercriminelen. Voor de vier doorgewinterde cybersecurity-experts van start-up Zolder reden om Attic te introduceren. Deze eenvoudige, goedkope en toekomstbestendige app maakt mkb’ers […] Lees verder

Nieuwe Themesong voor Zoldersessions

Erik Remmelzwaal - 13 mrt 2021
Ik vond het tijd worden voor een nieuw liedje voor onze Zoldersessions. Tot nu toe hadden we er een rechtenvrij liedje onder staan, namelijk EVA_失望した, maar wilden toch iets meer 'eigens'. Daar schakelden we Bjørgen van Essen voor in met dit eindresultaat. Dit is hoe dat tot stand kwam. Lees verder

Zolder.App Open Beta

Zolder B.V. - 02 feb 2021
We launched the final beta release to the Google and Apple appstores. Any business running on Microsoft 365 is more than welcome to join. As a beta-tester you will receive a free subscription to the Zolder.App Premium Plan for the remainder of the beta phase, which is scheduled to run through April 30th 2021. Zolder.App […] Lees verder

GGD data is topje van ijsberg

Erik Remmelzwaal - 26 jan 2021
Maandag kwam RTL Nieuws, na onderzoek van Daniël Verlaan, naar buiten met het nieuws dat gestolen data van de GGD online wordt verhandeld door criminelen. Het gaat om data die onderdeel uitmaakt van het bron- en contactonderzoek dat de GGD uitvoert als onderdeel van de bestrijding van Corona/COVID-19. De data bevat gevoelige persoonsgegevens en criminelen […] Lees verder

#CES2021 - We Are Ready!

Erik Remmelzwaal - 06 jan 2021
We are very excited to be part of the #CES2021NL mission! Meet us at CES (Januari 11-14) in our online booth 10609 and see how we solve global challenges with NLTech. Erik Remmelzwaal, Co-Founder & CEO Yes I indeed think we are ready for CES. At this virtual event we will showcase Zolder.App. I am […] Lees verder

Zolder.App Blog 3 - Feedback

Erik Remmelzwaal - 27 nov 2020
Bij het ontwikkelen van een nieuwe dienst, zeker als dit Software-as-a-Service betreft, is feedback vanuit (potentiële) afnemers cruciaal. In het geval van Zolder.App is de doelgroep het MKB. We zijn al gelijk na lancering van het merk Zolder gestart met het vinden van MKB-ers die als tester wilden helpen. Oproep 19-apr-2020 Dit leidde tot best […] Lees verder

Azure App Consent Policies

Rik van Duijn - 11 nov 2020
OAuth consent phishing has been on the rise for a while now. Unsurprisingly, Microsoft has gradually introduced measures to protect from this type of attack. Latest: Risk-Based Step-Up Consent. Lees verder

Honeytokens using Azure Keyvaults

Rik van Duijn - 15 okt 2020
In 2017 Wesley and I gave a presentation at SHA2017 about honey/pot/tokens. We actually planned on building a fully fledged platform. But never came further then the POC phase of that project. This week we got a product demo from the guys at Thinkst, i’ve always loved this way of thinking: let the attacker come […] Lees verder

Zolder.App Blog 2 - Probleem & Oplossing

Zolder B.V. - 08 okt 2020
Het is best een goed idee om voordat je begint met het bouwen van een product of dienst, te weten welk probleem je ermee gaat oplossen. Voor Zolder.App: we lossen het probleem dat MKB-ers slecht beveiligd zijn op door enterprise-niveau security voor hen toegankelijk te maken. In feite zijn er een aantal problemen die we […] Lees verder

Risk of exposed home automation services

Wesley Neelen - 24 sep 2020
At home, I am automating many things for fun. Currently I am using Home Assistant, an incredibly powerful piece of software for automating your home. Regularly I am combining the home automation experiences with security. Home automation is often related to physical things such as changing lights, moving curtains, opening door locks or turning the […] Lees verder

Zoldersessions Studio Setup

Zolder B.V. - 27 aug 2020
Here is the kitlist which we end up with to record our Zoldersessions 🙂 Audio Input 4x Rode Procaster microphone 4x Triton Audio FetHead Microphone PreAmp 4x YellowTec m!ka Mic Boom Focusrite Scarlett 18i8 3rd gen Audio Output 4x Shure SRH840 Headphone ART HeadAmp 4 headphone amplifier Video Input 2x Sony Handycam main cameras Logitech […] Lees verder